Hikayat Tanah Hindia [Download pdf] - G. J. F. Biegman


Judul Ebook : Hikayat Tanah Hindia

Tebal Ebook : 131 Halaman

Bahasa           : Indonesia

Adapoen poelau-Poelau Hindia ini didiami soeatoe bangsa orang, jang bernama bangsa Melajoe, hanja tanah Papoea serta beberapa poelau jang sakelilingnja didoedoeki bangsa Papoea.
Lain dari pada poelau jang terseboet itoe tanah Malaka dan poelau-poelau jang ketjil di benoea Australia dan poelau Madagaskar poen didiami djoega oleh bangsa Melajoe. Maka jang menjalakan, bahoea segala orang itoe sama bangsanja, ialah warna ramboetnja dan roepa moekanja dan beberapa sifat lagi jang sama ; tambahan poela bahasa2 orang itoepoen tentoelah sama asalnja, boleh dikatakan saroempoen. Soeng-goehpoen orang itoe sabangsa, tetapi adatnja dan kapan-daiannja berlainan. jang dibawah hoekoem orang Hindoe ada, jang teroetama mengobahkan adat nenek mojangnja, jaitoe jang dekat kadoe-doekan radja Hindoe; tetapi jang djaoeli dari iboe negeri hampir tiada berobah kalakoeannja, sahingga pada abad jang katoedjoehbelas ada lagi di poelau Djawa soeatoe bangsa orang, jang salaloe berpindah-pindah dengan tiada tetap tempat kadiamannja; bangsa itoe bernama bangga Kalang.

Hatta , maka peri halorang sini sabeloemnja orang Hindoe datang tinda kita katahoei : agaknja sama halnja dengan bangsa Hindia, jang sakarang lagi bodoh, tetapi marika-itoe soedah pandai djoega menempa besi dan bertanam padi di ladang, karena kata besi dan padi jaitoe kara asali, bookan kata Hindoe; kata iioe lazim pada saloeroeh tanah Hindia; akan tetapi seboetannja liada sama dalam segala negeri. Oepa-manja »besi " dinamai oleh orang Djawa »wesi,"oIeh orang Batak »besi, " oleh orang Harafoera »wasai. "

Adapoen hikajat tanah Hindia jaitoe hikajat bangsa2, jang terlebih pandai dan jang terlebih haloes adatnja, sebab ia telah bertjampoer dengan bangsa jang lebih pandai.

Maka orang asing jang telah mengobahkan dan membaiki adat lembaga orang Hindia, jaitoe orang Hindoe dan orang Arab dan orang Portoegis dan orang Belanda. Akan tetapi boekan segala bangsa Hindia berdjinak-djinakan dengan orang asing itoe; ada jang beratoes-ratoes tahoen dibawah hoekoem orang itoe, oepamanja orang Djawa; ada jang djarang bertemoe dengan marika-itoe, ada poela jang tiada berdjoeinpa dengan orang asing itoe. Maka diantara orang

 BACA ONLINE G. J. F. Biegman
 "jika link download bermasalah tolong tinggalkan komentar"
Baca Juga

Post a Comment

0 Comments